TR | EN

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI GİZLİLİK POLİTİKASI


Kişisel verileriniz konusunda; veri sorumlusu olarak Tonguç Works Holding Anonim Şirketi tarafından işletilen tongucworks.com internet sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumak şirketimizin önde gelen ilkelerindendir. İnternet Sitesi Gizlilik Politikası ile; (1) Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin İşlenmesi ve (2) İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nın Yürürlüğü hakkında açıklamalar yapılmaktadır. Tonguç Works işbu İnternet Sitesi Gizlilik Politikası metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

1.VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ


Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz çerezler ve/veya iletişim yollarına başvurmanız dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz Şirket tarafından aşağıda sıralanan amaçlarla işlenebilecektir:
 • Veri Sahibi başvuru formunu kullanmanız nedeniyle başvuruzun değerlendirilebilmesi,
 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi,
 • İletişim bilgilerinizin güncellenmesi,
amacı ile gerekli olan süre kadar ve muhafaza edilmesi şartıyla işlenecektir.

Kişisel Verileri Toplamanın Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 6. maddesi ve 5. maddesinin 2. fıkrasının (ç) bendinde belirtilen; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, sözleşmenin ifası, hakkın kurulması, korunması ve tesisi sebepleriyle kişisel verileriniz toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz:
 • İşbirliği içinde olunan Tonguç Works Şirketleri,
 • Gerekmesi halinde hukuk büroları, ve
 • Talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları,
ile paylaşılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

İnternet Sitemizi ziyaretiniz kapsamında kişisel verileriniz KVKK’da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak otomatik yollarla İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler ve Veri Sahibi başvuru formu vasıtasıyla toplanmaktadır. Çerezlere ilişkin detayları İnternet Sitemizde bulunan çerez politikası üzerinden öğrenebilirsiniz.

Veri Sahiplerinin Hakları

Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, tongucworks.com adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Alınan Tedbirler

Şirket tarafından kişisel verilerin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verilen önem doğrultusunda, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, Şirketimiz tarafından veri güvenliğinin sağlanması için,
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,
amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

2. İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI’NIN YÜRÜRLÜĞÜ


İnternet Sitesi Gizlilik Politikası 01/04/2024 tarihlidir. İşbu Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir.

Gizlilik Politikası, Şirket’in internet sitesinde (tongucworks.com) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

Son güncelleme tarihi: 01/04/2024